کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور ارشد صنایع ۹۸ نسبت به ۹۷

کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور ارشد مهندسی صنایع

دانشگاه های استان تهران

تغییر ظرفیت ارشد ۹۸ نسبت به ارشد ۹۷ در استان تهران

آیا کاهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور ارشد صنایع سال ۹۸ رخ داده است؟ پاسخ قطعا “بله” است. ظرفیت کنکور ارشد صنایع در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل توجهی داشته است، در اینجا کاهش ظرفیت کنکور ارشد صنایع در استان تهران را بررسی می کنیم. 

در مجموع تمام گرایشها چه اتفاقی برای ظرفیت رخ داده است؟
همانطور که در نمودار فوق ملاحظه می شود و با بررسی کل ظرفیت ورودی نتایج زیر بدست می آید:
۱- روزانه ۳۹ و شبانه (نوبت دوم) ۲۷ تا کم شده است که در کل اعداد بزرگی نیست ولی باید دقیق تر بررسی کنیم.
۲- پردیس خودگردان ۷۳ و مجازی ۱۲۰تا کم شده است.
۳- مجازی غیرانتفاعی و پیام نور و مجازی پیام نور هم تغییر نداشته است.
۴- هیچ افزایش در مجموع وجود ندارد. اما بعضی گرایشها به تنهایی افزایش داشته اند.

تغییر ظرفیت در کدضریب۱برای ظرفیت کدضریب۱ چه اتفاقی رخ داده است؟

۱- روزانه ۱۰ تا اضافه شده و#غیرانتفاعی ۲۰ تا اضافه شده است.
۲- شبانه (نوبت دوم) ۴۸ تا کم شده و پردیس خودگردان ۳۴ تا و مجازی ۱۰ تا کم شده است.
۳- مجازی غیرانتفاعی و پیام نور و مجازی پیام نور هم تغییر نداشته است.

تغییر ظرفیت در کدضریب۲برای ظرفیت کدضریب۲ یعنی سیستم چه اتفاقی رخ داده است؟

۱- روزانه ۵۹ تا کم شده و غیرانتفاعی ۴۰ کم شده و شبانه (نوبت دوم) ۱۳ تا کم شده و پردیس خودگردان ۳ تا و مجازی ۳۰ تا کم شده است.

۲- مجازی غیرانتفاعی و پیام نور و مجازی پیام نور هم تغییر نداشته است که جای تشکر دارد.

۳- هیچ افزایش! امیدوارم در اصلاحیه ها اتفاقی تغییراتی داشته باشد.

تغییر ظرفیت در کدضریب۴برای ظرفیت کدضریب۴ چه اتفاقی رخ داده است؟ احتمالا خوشبخت ترین گرایش

۱- روزانه ۳۳ تا اضافه شده و شبانه (نوبت دوم) ۴۵ تا اضافه شده است و این وضعیت قابل مقایسه با هیچ گرایشی نیست.

۲- غیرانتفاعی ۲۰ کم شده و پردیس خودگردان ۶ تا و مجازی ۶۰ تا کم شده است.

۳- مجازی غیرانتفاعی هم تغییر نداشته است. در این گرایش پیام نور و مجازی پیام نور را نداریم.

اصلا قابل مقایسه با کدضریب۲ نیست.

تغییر ظرفیت در کدضریب۵برای ظرفیت کدضریب۵ یعنی مدیریت مهندسی چه اتفاقی رخ داده است؟

۱- روزانه ۲۴ تا کم شده و شبانه (نوبت دوم) ۷ تا کم شده، غیرانتفاعی ۲۰ کم شده، پردیس خودگردان ۳۰ تا کم شده و مجازی ۲۰ تا کم شده است.

۲- مجازی غیرانتفاعی و پیام نور و مجازی پیام نور هم تغییر نداشته است.

۳- اینجا هم هیچ خبری از افزایش نیست.

کدضریب۱

روزانه

 • بهینه: دانشگاه الزهرا ویژه خواهران ۵ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه تربیت مدرس ۲ تا افزایش
 • بهینه: دانشگاه تهران ۲ تا افزایش
 • بهینه: دانشگاه شاهد تهران ۲ تا افزایش
 • بهینه: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • بهینه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۳ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه شریف ۲ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه علم و صنعت ۱۲ تا کاهش
 • سلامت: دانشگاه تربیت مدرس ۲ تا افزایش
 • سلامت: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • نوآوری: دانشگاه امیرکبیر ۱ افزایش
 • سیستمهای اطلاعاتی: دانشگاه شهید بهشتی – تهران ۱ کاهش
 • حمل و نقل: دانشگاه علم و صنعت ۳ تا کاهش
 • آموزش مهندسی: دانشگاه تهران ۱ افزایش
 • مهندسی ایمنی در راه آهن: دانشگاه علم و صنعت ۱۰ تا افزایش

نوبت دوم

 • بهینه: دانشگاه الزهرا ویژه خواهران ۴ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه تهران ۹ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه خوارزمی تهران ۳ تا افزایش
 • بهینه: دانشگاه شاهد تهران ۶ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۳ تا کاهش
 • بهینه: دانشگاه شریف ۱ کاهش
 • نوآوری: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • حمل و نقل: دانشگاه علم و صنعت ۳ تا افزایش
 • مهندسی ایمنی در راه آهن: دانشگاه علم و صنعت ۲ تا افزایش

کدضریب۲

روزانه

 • دانشگاه تهران ۱۱ تا کاهش
 • دانشگاه خوارزمی تهران ۱۰ تا کاهش
 • دانشگاه خوارزمی مجدد تهران ۱۰ تا کاهش
 • دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۲ تا افزایش
 • دانشگاه شریف ۱ کاهش
 • دانشگاه علم و صنعت ۱ کاهش
 • دانشگاه علم و صنعت مجدد ۴ تا کاهش
 • موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۲ تا کاهش

نوبت دوم

 • دانشگاه تهران ۶ تا کاهش
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۲ تا افزایش
 • دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • دانشگاه علم و صنعت ۲ تا افزایش

کدضریب۵

روزانه

 • دانشگاه تربیت مدرس ۱ کاهش
 • دانشگاه تربیت مدرس ۱ افزایش
 • دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • دانشگاه شریف ۱ کاهش
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۶ تا افزایش
 • دانشگاه علم و صنعت ۵ تا کاهش

نوبت دوم 

 • دانشگاه خوارزمی تهران ۳ تا افزایش
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۶ تا افزایش
 • دانشگاه علم و صنعت ۳ تا کاهش

کدضریب۴

روزانه

 • مالی: دانشگاه تربیت مدرس ۱ کاهش
 • مالی: دانشگاه تربیت مدرس ۱ افزایش
 • مالی: دانشگاه خوارزمی تهران ۲ تا افزایش
 • مالی: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • مالی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۱ افزایش
 • لجستیک: دانشگاه تربیت مدرس ۴ تا افزایش
 • لجستیک: دانشگاه تهران تا کاهش
 • لجستیک: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش 
 • لجستیک: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۲ تا افزایش
 • لجستیک: دانشگاه علم و صنعت ۴ تا افزایش
 • پروژه: دانشگاه تهران ۱ افزایش
 • پروژه: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • پروژه: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۶ تا افزایش
 • پروژه: دانشگاه علم و صنعت ۸ تا افزایش

نوبت دوم

 • مالی: دانشگاه خوارزمی تهران ۸ تا افزایش
 • مالی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۱ افزایش
 • مالی: دانشگاه علم و صنعت ۳ تا افزایش
 • لجستیک: دانشگاه تهران ۲ تا کاهش
 • لجستیک: دانشگاه خوارزمی تهران ۳ تا افزایش
 • لجستیک: دانشگاه امیرکبیر ۱ کاهش
 • لجستیک: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۲ تا افزایش
 • لجستیک: دانشگاه علم و صنعت ۱ افزایش
 • پروژه: دانشگاه تهران ۱ کاهش
 • پروژه: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۶ تا افزایش
 • پروژه: دانشگاه علم و صنعت ۴ تا افزایش

دکمه بازگشت به بالا