برنامه

تحقیق در عملیات ارشد برنامه هفته دهم

تحقیق در عملیات دکتری و ارشد – پاییز ۱۳۹۸

برنامه مطالعه و آموزش تحقیق در عملیات ۱و۲ کنکور زیر برای آمادگی آزمون کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۹ در پاییز سال ۱۳۹۸ پیشنهاد شده است.

برنامه ریزی آموزش تحقیق در عملیات ۱و۲ کنکور ارشد و دکتری صنایع

دوره تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع در پاییز ۹۸ در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره جهت آمادگی آزمون کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور در مدت زمان ۱۲۰ ساعت برگزار می شود. دوره های بعدی مربوط به نکته و تست بوده و در بهمن ۹۸ برگزار خواهد شد. در دوره های درس و تست می توانید تحقیق در عملیات ۱و۲ را مفهومی یاد بگیرید. در دوره های نکته و تست می توانید تسلط خود را بالا ببرید. جهت بهبود برنامه ریزی کنکور ارشد صنایع، برنامه هفتگی تحقیق در عملیات منتشر می شود.

“برای تحقیق در عملیات ارشد وقت بگذارید تا معجزه و شیرینی آن را با دل و جان درک کنید.”

شیوه اجرای برنامه ریزی هفتگی آموزش تحقیق در عملیات

جهت برنامه ریزی کنکور ارشد صنایع، برنامه هفتگی کلاسهای آموزش تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور هر هفته در این سایت اعلام خواهد شد.

برنامه اعلامی دارای دوره قسمت است، الف) برنامه حداکثر و ب) برنامه حداقل.

اجرای برنامه حداکثر برای داوطلبانی است که دارای زمان آزاد مناسبی هستند. این داوطلبان امکان تخصیص میزان ساعت لازم مطالعه برای درست تحقیق در عملیات را در طول هفته دارند.

برنامه حداقل به داوطلبان دارای زمان محدود پیشنهاد می شود. داوطلبان شاغل یا دانشجو از جمله این داوطلبان هستند. به طور کلی داوطلبانی که به هر دلیل امکان تخصیص ساعت مطالعاتی کافی در طول هفته را ندارند.

پیشنهاد ما اجرای برنامه حداقل و بخشی از برنامه حداکثر است. به نوعی که نیمی از برنامه حداکثر اجرا شود.

تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع

الف) حداکثر برنامه قابل اجرا – ایمن پور

۱- مباحث جدید

فصل نهم: حمل و نقل و تخصیص

 • مسأله حمل ‌و ‌نقل، فرموله كردن مسأله، جدول حمل و نقل،
 • شدني بودن مسأله حمل‌ونقل، كراندار بودن مسأله حمل و نقل، محدودیت زائد،
 • ماتریس مثلثی، خواص ماتريس ضرايب مسأله حمل و نقل، صحيح بودن جواب هاي مسأله حمل و نقل،
 • آیا مجموعه ای از خانه ها، مجموعه ای پایه هستند؟
 • چگونه جواب پایه ای مربوط به یک مجموعه پایه را مشخص کنیم؟
 • حلقه، خواص ستونهای متناظر متغیرهای غیراساسی در جدول سیمپلکس،
 • درخت فراگیر ریشه دار، نمایش پایه در گراف حمل‌ونقل،
 • نقش متغیر تصنعی در مساله‌ی حمل‌ونقل،
 • حل مسأله حمل و نقل: بدست آوردن يك جواب پايه‌اي قابل قبول:
  • الف- روش گوشه شمال غربي
  • ب- روش می‌نيمم سطري
  • ج – روش می‌نيمم ستوني
  • د- روش مي‌نيمم ماتريسي

۲- مرور

 • مرور خلاصه مطالب هفته هفتم و هشتم
 • مرور ۸۰ تست از تستهای فصل اول تا هشتم (هر فصل ۱۰ تست)

۳- منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع

ب) حداقل برنامه لازم الاجرا – ایمن پور

تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری فوق شامل تمامی نکات کنکوری نیست ولی بخش عمده از مطالب را پوشش می دهد. به داوطلبان توصیه می شود در هفته های آتی یا بعد از اتمام دوره ضمن مرور این تستها، سراغ سایر تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری رفته و با تست زنی تجربه خود را بالا ببرند. هیچ آموزشی جایگزین تمرین زیاد و کسب تجربه با تستهای مختلف نیست. لطفا برنامه نهایی خود را تستهای حداقل، نهایی نکنید. در ادامه باید وقت بیشتری اختصاص داده شود. تحقیق در عملیات ارشد و دکتری را جدی بگیرید.


تحقیق در عملیات ارشد

تحقیق در عملیات دکتری و ارشد – تابستان ۱۳۹۸تحقیق در عملیات ارشد و دکتری

تحقیق در عملیات ارشد و دکتری

تحقیق در عملیات ارشد و دکتری آمادگی آزمون سراسری

دوره تحقیق در عملیات ارشد و دکتری در تابستان ۹۸ در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره جهت آمادگی آزمون کنکور توسط مهندس ایمن پور در مدت زمان ۱۲۰ ساعت برگزار می شود. دوره بعدی در پاییز ۹۸ از آبان ماه برگزار خواهد شد. در این دوره ها می توانید تحقیق در عملیات ۱و۲ را مفهومی یاد بگیرید. 

“برای تحقیق در عملیات ارشد وقت بگذارید تا معجزه و شیرینی آن را با دل و جان درک کنید.”

برنامه هفتگی کلاسهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری مهندس ایمن پور هر هفته در این سایت اعلام خواهد شد.

برنامه اعلامی دارای دوره قسمت است، الف) برنامه حداکثر و ب) برنامه حداقل.

اجرای برنامه حداکثر برای داوطلبانی است که دارای زمان آزاد مناسبی هستند. این داوطلبان امکان تخصیص میزان ساعت لازم مطالعه برای درست تحقیق در عملیات را در طول هفته دارند.

برنامه حداقل به داوطلبان دارای زمان محدود پیشنهاد می شود. داوطلبان شاغل یا دانشجو از جمله این داوطلبان هستند. به صور کلی داوطلبانی که به هر دلیل امکان تخصیص ساعت مطالعاتی کافی در طول هفته را ندارند.

پیشنهاد ما اجرای برنامه حداقل و بخشی از برنامه حداکثر است. به نوعی که نیمی از برنامه حداکثر اجرا شود.

 

الف) حداکثر برنامه قابل اجرا – ایمن پور

۱- مبحث جدید تحقیق در عملیات: فصل هشتم

فصل هشتم: (تحلیل حساسیت)

 • تغییر در ماتریس محدودیت،
 • افزودن متغیر جدید، حذف متغیر، 
 • افزودن یک محدودیت نامعادله جدید، افزودن محدودیت معادله جدید، حذف یک محدودیت،
 • کامپیوتر و تحلیل حساسیت،
 • بررسی خروجی کامپیوتری نرم افزار لیندو، نکات خروجی، بازه ها، مکمل زائد در خروجی و… انواع خروجی تحلیل حساسیت، بدست آوردن سریع بازه تغییرات مجاز به کمک جدول مقادیر متغیرهای کمکی (محدودیتها غیرفعال)
 • قانون ۱۰۰درصد و تحلیل حساسیت.

مباحث جدید تحقیق در عملیات: فصل نهم

 • مسأله حمل ‌و ‌نقل، فرموله كردن مسأله، جدول حمل و نقل،
 • شدني بودن مسأله حمل‌ونقل، كراندار بودن مسأله حمل و نقل، محدودیت زائد،
 • ماتریس مثلثی، خواص ماتريس ضرايب مسأله حمل و نقل،
 • صحيح بودن جواب هاي مسأله حمل و نقل،
 • آیا مجموعه ای از خانه ها، مجموعه ای پایه هستند؟
 • چگونه جواب پایه ای مربوط به یک مجموعه پایه را مشخص کنیم؟
 • حلقه، خواص ستونهای متناظر متغیرهای غیراساسی در جدول سیمپلکس، درخت فراگیر ریشه دار،
 • نمایش پایه در گراف حمل‌ونقل، نقش متغیر تصنعی در مساله‌ی حمل‌ونقل،
 • حل مسأله حمل و نقل: بدست آوردن يك جواب پايه‌اي قابل قبول (الف- روش گوشه شمال غربي ب- روش می‌نيمم سطري ج – روش می‌نيمم ستوني د- روش مي‌نيمم ماتريسي  هـ- روش تقريب وگل و – روش راسل)
 • محاسبه براي هر يك از متغيرهاي غير اساسي (الف- روش پله سنگی (روش حلقه، چرخشی یا مستقیم)

۲- مرور

 • مرور خلاصه مطالب فصل ۶و۷ از کتاب قرمز و جزوه

 • مرور ۵ تست از هر کدام از فصل های ۳و۴و۶و۷

۳- منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

کتاب درس تحقیق در عملیات ۱: (کتاب قرمز)

 • فصل هشتم صفحه ۳۷۷ الی ۴۰۶
 • فصل نهم صفحه ۴۰۷ الی ۴۳۳

کتاب تست تحقیق در عملیات ۱: (کتاب آبی سری قورت بده)

 • فصل هشتم تست ۴۶ الی ۸۸
 • فصل نهم تست ۱ الی ۳۷

کتاب تست پژوهش عملیاتی: (کتاب تست ارشد رشته مدیریت)

 • فصل پنجم تست ۳۶ الی ۸۷
 • فصل ششم تست ۱ الی ۲۴

ب) حداقل برنامه لازم الاجرا – ایمن پور

 • مطالعه جزوه کلاس
 • تست از فصل هشتم کتاب تست تحقیق در عملیات ۱: (کتاب آبی سری قورت بده)
 • تستهای شماره ۴۶ , ۴۸ , ۵۰ , ۵۱, ۵۷ , ۵۸ , ۶۰, ۶۵, ۶۶, ۶۷, ۶۸, ۷۱
 • تست از فصل نهم کتاب تست تحقیق در عملیات ۱: (کتاب آبی سری قورت بده)
 • تستهای شماره ۱, ۲, ۵, ۱۰, ۱۷, ۲۰, ۲۱, ۲۵, ۲۶, ۳۳, ۳۴, ۳۷

تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری فوق شامل تمامی نکات کنکوری نیست ولی بخش عمده از مطالب را پوشش می دهد. به داوطلبان توصیه می شود در هفته های آتی یا بعد از اتمام دوره ضمن مرور این تستها، سراغ سایر تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری رفته و با تست زنی تجربه خود را بالا ببرند. هیچ آموزشی جایگزین تمرین زیاد و کسب تجربه با تستهای مختلف نیست.

لطفا برنامه نهایی خود را تستهای حداقل، نهایی نکنید. در ادامه باید وقت بیشتری اختصاص داده شود. تحقیق در عملیات ارشد و دکتری را جدی بگیرید.

 

توضیحات مدرس در مورد مباحث فصل هشتم تحقیق در عملیات

در این هفته مابقی مباحث این فصل مطالعه شد. یادگیری این موضوعات نیز تنها نیاز به دانش در حد جبر روش سیمپلکس دارد.

بیشترین تست این بخش مربوط به اضافه شدن محدودیت است که سوالات ساده ای دارد و تنها نیاز به برررسی صدق کردن نقطه بهینه قبلی در محدودیت جدید دارد.

خروجی کامپیوتری نکات بسیار زیادی دارد اما سالهاست که سوالی از آن مطرح نشده است و اکثر تستهای آن مربوط به دهه ۷۰ است البته کماکان پتانسیل مطرح شده تست جدید وجود دارد.

 

توضیحات مدرس در مورد مباحث فصل نهم تحقیق در عملیات

در این فصل مساله حمل و نقل استاندارد بررسی می شود، ابتدا بررسی می کنیم که چرا این مساله در صورت متوازن بودن همراه جواب بهینه متناهی دارد. ناحیه شدنی کراندار است و اینکه چرا تنها یک محدودیت زائد دارد و آن هم زائد جبری است؟ سپس نکاتی در مورد استقلال خانه های جدول حمل و نقل در پایه و نحوه سریع بدست آوردن مقدار متغیرهای پایه خواهیم آموخت. موضوعات درخت کسترنده ریشه دار و حلقه ها بررسی خواهد شد. از اینجا به بعد مباحث ساده ای در پیش است و شش روش برای پیدا کردن گوشه آغازین در پیش داریم. در انهتای این هفته مولفه سطر هدف را محاسبه کردیم. دو روش دارد اما فقط پله سنگی بررسی شد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا