عمومی

شماره تستهای کتابهای آبی و زرد و سبز در دوره نکته و تست

نکته و تست کنکور ۱۴۰۰

در جلسات مختلف دوره نکته و تست تحقیق در عملیات تستهای کنکور ارشد صنایع، مدیریت، ریاضی، علوم کامپوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار می گیرد. تستهای زیر در این دوره بررسی شده است. (لیست هر هفته بروز خواهد شد.)

ردیفجلسهتست
۱۱تست ۶ صفحه ۶۳۳ چاپ ۵ کتاب آبی – ۱۰ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۲۱تست ۱۰ صفحه ۸۰ کتاب سبز
۳۱ تست ۷ صفحه ۶۳۳ چاپ ۵ کتاب آبی – ۴۱ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۴۱ تست ۳ صفحه ۶۴۴ چاپ ۵ کتاب آبی – ۲۶ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۵۱ تست ۱۶ فصل ۱ چاپ ۵ کتاب آبی – ۱۹ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۶۱ تست ۱۷ فصل ۱ چاپ ۵ کتاب آبی – ۲۰ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۷۱تست ۱ صفحه ۳۲۱ کتاب سبز
۸۱ تست ۶ صفحه ۳۴ کتاب سبز
۹۱ تست ۹ صفحه ۳۴ کتاب سبز
۱۰۱ تست ۲۰ صفحه ۷۳ کتاب سبز
۱۱۱ تست ۱ صفحه ۳۱۱ کتاب سبز
۱۲۱ تست ۵ صفحه ۲۵ کتاب سبز
۱۳۱ تست ۱۷ صفحه ۲۷ کتاب سبز
۱۴۱ تست ۱۱ صفحه ۳۴ کتاب سبز
۱۵۱ تست ۱۷ صفحه ۳۹۷ کتاب سبز
۱۶۱ تست ۱۰ صفحه ۶۳۴ چاپ ۵ کتاب آبی – ۵۹ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۱۷۱تست ۶۰ صفحه ۵۸۶ چاپ ۵ کتاب آبی – تست ۱۷ صفحه ۳۱۵ کتاب سبز
۱۸۱تست ۲۰ صفحه ۱۱ کتاب سبز
۱۹۱ تست ۱۲ صفحه ۶۳ کتاب سبز
۲۰۱ تست ۲ صفحه ۲۰۶ کتاب سبز
۲۱۱تست ۳ صفحه ۲۱۶ کتاب سبز
۲۲۱ تست ۷ صفحه ۳۲۲ کتاب سبز
۲۳۲تست ۲۴ صفحه ۵۳۱ آبی چاپ پنجم – تست ۸۰ فصل ۱ چاپ ۶ کتاب آبی
۲۴۲تست ۱۳ صفحه ۳۹۷ کتاب سبز
۲۵۲ تست ۳۸ صفحه ۵۵۳ آبی چاپ پنجم – تست کتاب سبز
۲۶۲تست ۲۰ صفحه ۶۵ سبز
۲۷۲تست ۱۸ صفحه ۲۱۹ سبز
۲۸۲تست ۱ صفحه ۲۵۲ سبز
۲۹۲تست ۱۰ صفحه ۳۳۵ سبز
۳۰۲تست ۲۰ فصل ۱ آبی چاپ پنجم – تست ۲۷ فصل ۱ آبی چاپ ششم
۳۱۲ تست ۲۱ فصل ۱ آبی چاپ پنجم – تست ۲۸ فصل ۱ آبی چاپ ششم
۳۲۲ تست ۲۸ فصل ۱ آبی چاپ پنجم – تست ۳۸ فصل ۱ آبی چاپ ششم
۳۳۲تست ۱۱ صفحه ۳۸۸ سبز
۳۴۲تست ۱ صفحه ۲۳۳ سبز
۳۵۲ تست ۷۹ فصل ۳ آبی چاپ پنجم – تست ۹۳ فصل ۳ آبی چاپ ششم
۳۶۲تست ۱۴ صفحه ۲۷ سبز
۳۷۲تست ۱۵ صفحه ۲۷ سبز
۳۸۲تست ۲۰ صفحه ۳۶ سبز
۳۹۲ تست ۱۶۰ فصل ۶ آبی چاپ پنجم – تست ۱۹۶ فصل ۶ آبی چاپ ششم
۴۰۲ تست ۱۶۱ فصل ۶ آبی چاپ پنجم – تست ۱۹۷ فصل ۶ آبی چاپ ششم
۴۱۲ تست ۶ فصل ۲ آبی چاپ پنجم – تست ۷ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۴۲۲ تست ۷ فصل ۲ آبی چاپ پنجم – تست ۸ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۴۳۲ تست ۲ صفحه ۵۲۵ آبی چاپ پنجم – تست ۲۶ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۴۴۲ تست ۳ صفحه ۵۲۵ آبی چاپ پنجم – تست ۲۷ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۴۵۲تست ۲۰ صفحه ۳۰۵ سبز
۴۶این شماره تست در جزوه جا افتاده است و به دلیل یکی شدن شماره تست ها اینجا قرار گرفته است.
۴۷۳تست ۱ صفحه ۷۹ سبز
۴۸۳تست ۱۶ صفحه ۸۲ سبز
۴۹۳تست ۹ صفحه ۱۹۸ سبز
۵۰۳تست ۲۰ صفحه ۳۴۹ سبز
۵۱۳تست ۸ صفحه ۴۰۵ سبز
۵۲۳تست ۱ صفحه ۵۴۳ آبی چاپ پنجم – تست ۷۳ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۵۳۳ تست ۲ صفحه ۵۴۳ آبی چاپ پنجم – تست ۷۴ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۵۴۳ تست ۳ صفحه ۵۴۳ آبی چاپ پنجم – تست ۷۵ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۵۵۳ تست ۴۱ صفحه ۵۵۳ آبی چاپ پنجم – تست ۳ صفحه ۳۰۱ سبز
۵۶۳تست ۲۳ صفحه ۸۶ آبی چاپ پنجم – تست ۳۱ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۵۷۳ تست ۲۴ صفحه ۸۶ آبی چاپ پنجم – تست ۳۲ فصل ۲ آبی چاپ ششم
۵۸۳تست ۱۴ صفحه ۳۵ سبز
۵۹۳تست ۱۳ صفحه ۳۵ سبز
۶۰۳تست ۲ صفحه ۶۱ سبز
۶۱۳تست ۲ صفحه ۷۰ سبز
۶۲۳تست ۱۱ صفحه ۲۳۵ سبز
۶۳۳تست ۱۲ صفحه ۷۲ سبز
۶۴۳تست ۳ صفحه ۲۳۳ سبز
۶۵۳تست ۶ صفحه ۲۸۲ سبز
۶۶۳تست ۶ صفحه ۳۳۴ سبز
۶۷۳تست ۱۸ صفحه ۴۰۸ سبز
۶۸۳تست ۱ صفحه ۴۳۳ سبز
۶۹۳تست ۵ صفحه ۳۶۹ سبز
۷۰۳تست ۴ صفحه ۷۰ سبز
۷۱۳تست ۷ صفحه ۸۰ سبز
۷۲۳تست ۴ صفحه ۶۱ سبز
۷۳۳تست ۵ صفحه ۶۱ سبز
۷۴۴ تست ۶ صفحه ۶۱ سبز
۷۵۴ تست ۷ صفحه ۶۱ سبز
۷۶۴ تست ۷ صفحه ۳۴ سبز
۷۷۴ تست ۱۰ صفحه ۴۵ سبز
۷۸۴ تست ۱۱ صفحه ۴۵ سبز
۷۹۴ تست ۱۲ صفحه ۴۶ سبز
۸۰۴ تست ۱۳ صفحه ۴۶ سبز
۸۱۴ تست ۱۴ صفحه ۴۶ سبز
۸۲۴تست ۶ صفحه ۲۹۲ سبز
۸۳۴تست ۱۴ صفحه ۳۶۱ سبز
۸۴۴تست ۹ صفحه ۵۴ سبز
۸۵۴تست ۸ صفحه ۱۸۸ سبز
۸۶۴تست ۱۵ صفحه ۴۱۵ سبز
۸۷۴تست ۱ صفحه ۴۳ سبز
۸۸۴تست ۶ صفحه ۷۱ سبز
۸۹۴تست ۳ صفحه ۲۹۱ سبز
۹۰۴تست ۶ صفحه ۵۴ سبز
۹۱۴تست ۱ صفحه ۵۳ سبز
۹۲۴تست ۱۷ صفحه ۴۶ سبز
۹۳۴تست ۱۸ صفحه ۴۶ سبز
۹۴۴تست ۱۶ صفحه ۴۶ سبز
۹۵۴ تست ۷ صفحه ۶۴۵ آبی چاپ پنجم – تست ۱۷۳ فصل ۳ آبی چاپ ششم
۹۶۴ تست ۹ صفحه ۶۳۴ آبی چاپ پنجم – تست ۲۸ فصل ۴ آبی چاپ ششم
۹۷۴ تست ۱۱ صفحه ۵۴۵ آبی چاپ پنجم – تست ۱۶۰ فصل ۳ آبی چاپ ششم
۹۸۴تست ۶ صفحه ۱۱۸ سبز
۹۹۴تست ۱۳ صفحه ۹۰ سبز
۱۰۰۴تست ۱۴ صفحه ۹۱ سبز
۱۰۱۴تست ۳ صفحه ۷۹ سبز
۱۰۲۴تست ۴ صفحه ۷۹ سبز
۱۰۳۴تست ۱۷ صفحه ۷۳ سبز
۱۰۴۴تست ۱۸ صفحه ۷۳ سبز
۱۰۵۴تست ۱۴ صفحه ۶۴ سبز
۱۰۶۴تست ۱۱ صفحه ۵۵ سبز
۱۰۷۴ تست ۱۲ صفحه ۵۵ سبز
۱۰۸۴ تست ۱۳ صفحه ۵۵ سبز
۱۰۹۴تست ۲۰ صفحه ۲۳۷ سبز
۱۱۰۴تست ۱۱ صفحه ۶۲۱ آبی چاپ پنجم – تست ۱۰۴ فصل ۳ آبی چاپ ششم
۱۱۱۵ تست ۱ صفحه ۷۰ سبز
۱۱۲۵تست ۸ صفحه ۱۹۷ سبز
۱۱۳۵تست ۴ صفحه ۲۱۶ سبز
۱۱۴۵تست ۱۹ صفحه ۲۷۵ سبز
۱۱۵۵تست ۱۳ صفحه ۲۸۳ سبز
۱۱۶۵تست ۷ صفحه ۲۹۲ سبز
۱۱۷۵تست ۱۲ صفحه ۳۳۶ سبز
۱۱۸۵تست ۱۶ صفحه ۴۰۷ سبز
۱۱۹۵تست ۹ صفحه ۲۷۲ سبز
۱۲۰۵تست۷ سیستم ۹۰ صفحه ۵۲۶ آبی چاپ پنجم – تست فصل ۳ چاپ ششم
۱۲۱۵تست ۳ صفحه ۱۹۶ سبز
۱۲۲۵تست ۱۳ صفحه ۳۱۴ سبز
۱۲۳۵تست ۱۴ صفحه ۳۴۷ سبز
۱۲۴۵تست ۵ صفحه ۱۸۸ سبز
۱۲۵۵تست ۶ صفحه ۱۸۸ سبز
۱۲۶۵تست ۱۴ صفحه ۵۶ سبز
۱۲۷۵ تست ۱۵ صفحه ۵۶ سبز
۱۲۸۵ تست ۱۶ صفحه ۵۶ سبز
۱۲۹۵ تست ۱۷ صفحه ۵۶ سبز
۱۳۰۵تست ۶ صفحه ۴۴ سبز
۱۳۱۵تست ۱۱ صفحه ۲۷۲ سبز
۱۳۲۵تست ۷ صفحه ۵۴ سبز
۱۳۳۵تست ۱۳ صفحه ۸۱ سبز
۱۳۴۵تست ۱۰ صفحه ۶۲ سبز
۱۳۵۵تست ۷ صفحه ۲۵۳ سبز
۱۳۶۵تست ۹ صفحه ۴۲۳ سبز
۱۳۷۵ تست ۱۰ صفحه ۴۲۳ سبز
۱۳۸۵ تست ۱۱ صفحه ۴۲۳ سبز
۱۳۹۶تست ۵ صفحه ۳۷۸ سبز
۱۴۰۶تست ۸ صفحه ۲۱۷ سبز
۱۴۱۶تست ۶ صفحه ۲۴۳ سبز
۱۴۲۶تست ۷ صفحه ۲۶۳ سبز
۱۴۳۶تست ۱۲ صفحه ۲۲۶ سبز
۱۴۴۶تست ۱۵ صفحه ۹۱ سبز
۱۴۵۶تست ۱۱ صفحه ۹۰ سبز
۱۴۶۶تست ۶ صفحه ۸۹ سبز
۱۴۷۶تست ۲ صفحه ۸۸ سبز
۱۴۸۶تست ۵ صفحه ۱۹۷ سبز
۱۴۹۶تست ۱۵ صفحه ۱۹۹ سبز
۱۵۰۶تست ۲۴ صفحه ۵۴۹ آبی چاپ پنجم – تست فصل چهارم کتاب آبی چاپ ششم
۱۵۱۶تست ۱۳ صفحه ۲۰۸ سبز
۱۵۲۶تست ۱۶ صفحه ۲۱۹ سبز
۱۵۳۶تست ۱۹ صفحه ۲۴۶ سبز
۱۵۴۶تست ۱۸ صفحه ۲۵۶ سبز
۱۵۵۶تست ۱۲ صفحه ۲۶۴ سبز
۱۵۶۶تست ۴ صفحه ۲۷۰ سبز
۱۵۷۶تست ۱ صفحه ۳۰۱ سبز
۱۵۸۶تست ۱ صفحه ۳۷۷ سبز
۱۵۹۶تست ۶ صفحه ۳۸۷ سبز
۱۶۰۶تست ۲ صفحه ۴۰۴ سبز
۱۶۱۶تست ۱۰ صفحه ۶۴۵ آبی چاپ پنجم – تست فصل چهارم آبی چاپ ششم
۱۶۲۶تست ۱۵ صفحه ۱۲۰ سبز
۱۶۳۶تست ۱۰ صفحه ۹۰ سبز
۱۶۴۶تست ۵ صفحه ۸۹ سبز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا