دوره

محتوا و منابع دوره های درس و تست

منابع دوره تحقیق در عملیات ۱و۲

محتوای دوره تحقیق در عملیات ۱و۲

تحقیق در عملیات ۱

فصل اول – مفاهیم برنامه‌ریزی خطی: مسأله‌ی برنامه‌ریزی خط و فرضیات آن، فرم استاندارد و متعارفی(کانونیک)، انواع نمایش یک مساله برنامه‌ریزی خطی، دستکاری مسئله: ۱-تبدیل نوع تابع هدف ۲-تغییر جهت در محدودیتها ۳-تبدیل معادله به نامعادله ۴-تبدیل نامعادله به معادله ۵-مقید کردن متغیرهای نامقید ۶-متغیرهایی که از بالا یا پایین کراندار هستند ۷ -حذف قدرمطلق، ۸-توابع هدف مرکب، مقدمه‌ای در مورد گرادیان، رسم ناحیه شدنی و انواع محدودیتها، حل هندسی یا روش ترسیمی، روش اول: بررسی نقاط گوشه‌ای، روش دوم: حرکت تابع هدف روی ناحیه شدنی، روش سوم: رسم بردارهای عمود بر محدودیتهای گذرنده از نقاط راسی، تعریف جهت شدنی و بهبود دهنده، حالات خاص حل هندسی: ۱-جواب بهینه‌ی متناهی منحصر به فرد، ۲-جواب‌های بهینه‌ی متناهی چندگانه (دگرین)، شش سوال مهم در مورد جواب بهینه چتدگانه، ۳-جواب بهینه نامتناهی، ۴-ناحیه شدنی تهی، فضای احتیاج، فرمول‌بندی يک مسأله برنامه‌ريزی‌خطی، برنامه‌ريزی توليد، موازنه خط مونتاژ کارخانه، مساله سرمایه گذاری، مساله برش چوب، زمان بندی کار، مساله امتزاج و…، مقایسه بهینه مجموع دو تابع با مجموع بهینه دو تابع، تغییراتی در مسئله برنامه‌ریزی خطی، مسئله کوله‌پشتی، تعیین کران تابع هدف، شرط شدنی بودن معروف، ستون یک متغیر خاص در مسئله خاص

فصل دوم – جبرخطی: بردارها، ترکیب خطی، آفین و محدب، بردارهای مستقل خطی، مجموعه مول و پایه، آیا مجموعه‌ای از بردارها تشکیل پایه می‌دهند؟ جایگزینی یک بردار پایه با بردار دیگر، ماتریس‌ها، ترانهاده، عملیات مقدماتی ماتریسی، هم ارزی سطری، ماتریس سطری پلکانی تحويل يافته، دترمینان، ماتریس معکوس، رتبه‌ی یک ماتریس، آیا مجموعه‌ای از بردارها  تشکیل پایه می‌دهند؟ معادلات خطی هم‌زمان، شرط وجود جواب، معادلات خطی وابسته، رابطه رتبه ماتریس و تعداد محدودیتها و نتیجه در مورد تعداد زائدها، تعیین تعداد جوابهای دستگاه معادلات، حالتهای ممکن دستگاه معادلات، بعد فضای حل و توضیح در مود متغیر وابسته و مستقل، روشهای حل دستگاه: ۱- روش گوس جردن ۲- روش حذفی گوس ۳- روش کرامر، در چه حالتی دستگاه زائد جبری ندارد؟ در چه حالتی تعداد جوابهای دستگاه  بستگی به بردار سمت راست دارد؟ رابطه رتبه ماتریس و تعداد جوابهای دستگاه، بررسی ارتباط تعداد متغیرها و معادلات با تعداد جوابهای دستگاه، تغییر سمت راست و تاثیر روی جواب دستگاه، بررسی جوابهای دستگاه همگن، آنالیز محدب و مجموعه های چندوجهی، مجموعه‌های محدب و توابع محدب و مقعر، مجموعه کراندار، ابرصفحه‌ها و نیم فضاها، مجموعه‌های چندوجهی، مجموعه بسته و باز، نقطه فرین، نقطه رأسی، جواب اساسی و جواب اساسی شدنی، نقاط رأسی تباهیده، رابطه تباهیدگی و زائد بودن، سه تعریف جواب پایه‌ای شدنی، علامت متغیر کمکی، فاصله نقطه تا ابرصفحه و مقدار متغیر کمکی، آیا یک نقطه داده شده جواب پایه یا جواب پایه‌ای شدنی است؟ قضیه بنیادی برنامه ریزی خطی، حداکثر تعداد جوابهای پایه‌ای شدنی، ارتباط بین جوابهای پایه‌ای شدنی و نقاط رأسی و تعداد پایه‌های متناظر، نقطه رأسی تباهیده با یک پایه، متغیر خنثی، جمع‌بندی رابطه تعداد پایه‌ها و تباهیدگی، فضای احتیاج و جوابهای پایه‌ای، مساله برنامه‌ریزی خطی کاملاً غیر تباهیده، شرط وجود نقاط فرین، شعاع‌ها، جهت‌های شدنی، جهت‌های دورشونده، ‌جهت‌های رأسی یک مجموعه‌محدب، مخروط‌، مخروط‌های محدب، مخروط‌های چندوجهی، شعاع راسی، وجه، یال، تعداد نقاط رأسی مجاور، بعد یک چندوجهی محدب، تشخیص متغیرهای پایه و غیرپایه در گوشه ها با توجه به شکل، نمایش مجموعه‌های چندوجهی

فصل سوم – روش سیمپلکس: نقاط راسی و بهینگی، روش سیمپلکس و جبر آن، انتخاب متغیر وارد شونده و خارج شونده، نکات خاص در جدول سیمپلکس، ۱-متغیر دارای ستون یکه در محدودیتها، ۲- متغیر دارای ستون قرینه یکه در محدودیتها، ۳-ستون دو متغیر در محدودیتها مضربی از هم باشد، ۴- مقید کردن متغیر نامقید، ۵- بیان ستون یک متغیر غیرپایه بر اساس ستون متغیرهای پایه در جدول، وضعیت متغیر وارد شونده و خارج شونده در تکرار بعد، تعبیر اجزای جدول سیمپلکس، نگاهی عمیق به‌تکرارهای سیمپلکس، روش سریع بدست آوردن تعداد پایه های یک نقطه تباهیده از روی شکل، حرکت وارد شونده و خارج شونده از روی شکل و تباهیدگی، انواع تست مینیمم نسبت و تعبیر هندسی آنها، حالتهای خاص جدول سیمپلکس، ۱- جواب بهینه نامتناهی، ۲- جواب بهینه چندگانه، ۲-تباهیدگی در سیمپلکس، پایه غیربهین نقطه راسی بهینه، هزینه تقلیل یافته و شرایط بهینگی، هم‌گرایی متناهی روش سیمپلکس در ناتباهیدگی، تعداد پایه‌ها و جوابهای پایه‌ای مجاور یک پایه دلخواه، نمایش نقاط شدنی یک ناحیه به کمک نقاط رأسی مجاور یک نقطه رأسی، نمایش مسأله در فضای متغیرهای غیرپایه

فصل ۴ – شروع حل و همگرایی: متغيرهاي مصنوعي، تفاوت متغيرهاي كمكي و مصنوعي، روش دوفازي، مجموعه سوالات و نکات مهم روش دو فازی، آنالیز روش دو فازی، حالت اول: تمام متغیرهای مصنوعی خارج پایه باشند، حالت دوم: بعضی از متغیرهای مصنوعی با مقدار صفر در پایه هستند: حال دو قاعده وجود دارد، قاعده اول: سرراست وارد فازII می‌شویم، قاعده دوم: ابتدا متغیرهای مصنوعی پایه را حذف کنیم، جمع‌بندی حالات ممکن مسأله برنامه‌ریزی خطی و حل آن با روش دوفازی، زائد هندسی، روش M بزرگ، آنالیز روش M بزرگ، مقایسه روش‌های دوفازی و M بزرگ، روش تک متغیر مصنوعی، تباهیدگی، دوری و ایست، الف) مشکلات مفهومی، ب) مشکل محاسباتی دو قاعده ممانعت از دوري، ۱- قاعده الفبايي انتخاب متغير خروجي، ۲- قاعده بلاند براي انتخاب متغيرهاي ورودي و خروجي، چند تذکر برای اجرای عملی و ایست، نکات مربوط به تعداد تکرارها، تعداد عمليات و زمان اجرا

فصل ۵ – روش سیمپلکس اصلاح شده و کراندار: روش سیمپلکس اصلاح شده، بررسی تکرارهای سیمپلکس، روش اول: ماتریس صریح، مقایسه روش سیمپلکس و سیمپلکس اصلاح شده، روش دوم: شكل ضربي ماتريس معكوس، پيش‌ضرب، پس‌ضرب، محاسبه بردار ضريب سيمپلكس، محاسبه ستون به‌هنگام متغیر غیرپایه و سمت راست، به‌هنگام كردن ماتريس پايه، خلاصه تکرارهای روش سيمپلكس متغيرهاي كران‌دار، تعريف اول جواب پایه‌ای شدني، تعریف دوم جواب پایه‌ای شدنی، سيمپلكس متغيرهاي كران‌دار، خلاصه سيمپلكس متغيرهاي كران‌دار (مسأله مي‌نيمم‌سازي)

فصل۶ – دوگان: فرمول‌بندی مساله دوگان، دوگان نویسی و فرم ماتریسی، عدد ثابت در تابع هدف اولیه و دوگان، رابطه بين مقادير تابع هدف، خاصيت دوگان ضعيف، خاصیت دوگان قوی، قضیه اساسی دوگان، نامتناهی دوگان در شکل همگن و نشدنی اولیه، منشأ دوگان و شرايط بهينگي كروش–كان-تاكر، دوگان مساله کراندار، قضیه کلارک، اصل ناظر، قضيه مكمل زائد، استفاده از دوگان در حل اولیه، رابطه لنگی مکمل، طبقه بندی و روابط جوابهای اساسی، رابطه لنگی مکمل برای جوابهای اسامی مکمل، طبقه بندی جوابهای اساسی، روابط بین جوابهای اساسی مکمل، مقایسه تعداد پایه‌ها، جوابهای پایه‌ای و جوابهای پایه‌ای شدنی اولیه و دوگان، تعبیر شدنی دوگان از روی جدول سیمپلکس، مقایسه تکرارهای سیمپلکس اولیه و ثانویه در صورتی که مساله اولیه بهینه متناهی باشد، روش سيمپلكس دوگان، سیمپلکس ثانویه روی اولیه و سیمپلکس اولیه روی ثانویه، هزینه تقلیل یافته صفر در یک جواب پایه و ارتباط آن با تباهیدگی و… مقایسه سیمپلکس اولیه و ثانویه، تعبیر اقتصادی دوگان، لم فاركاس، متغیرهای نافرین (غیراکسترمال)

فصل ۷ – تحلیل پارامتریک: آشفتگی بردار هزینه، آشفتگی سمت راست، جدول تغییرات جوابهای بهینه اولیه و ثانویه و مقدار بهینه تابع هدف در یک بازه خاص، مقایسه بعضی نکات در برنامه‌ریزی پارامتریک

فصل ۸ – تحلیل حساسیت: تغيير در بردار هزينه، حالت اول: متغیر غیرپایه است، حالت دوم: متغیر پایه است، تحلیل حساسیت ترسیمی ضرایب تابع هدف، تغییر در سمت راست، تحلیل حساسیت ترسیمی بردار سمت راست، تغییر در ماتریس محدودیت، حالت اول: تغييرات در بردار فعاليت ستون‌ متغیرهاي غيرپايه (تغييرات در سطرها با متغيرهاي كمكي پايه)، حالت دوم: تغييرات بردارهاي فعاليت ستون پايه (تغييرات در سطرها با متغيرهاي كمكي غيرپايه)، افزودن یک فعالیت جدید، حذف یک فعالیت، افزودن يك محدوديت  جديد، حذف یک محدودیت، کامپیوتر و تحلیل حساسیت، قانون ۱۰۰% در تحلیل حساسیت، يافتن جواب شدني آغازين دوگان: روش محدوديت مصنوعي

فصل ۹ – مسائل حمل و نقل و تخصیص: مسأله حمل ‌و ‌نقل، فرموله كردن مسأله، جدول حمل و نقل، شدني بودن مسأله حمل‌ونقل، كراندار بودن مسأله حمل و نقل، محدودیت زائد، ماتریس مثلثی، خواص ماتريس ضرايب مسأله حمل و نقل، صحيح بودن جواب هاي مسأله حمل و نقل، آیا مجموعه ای از خانه ها، مجموعه ای پایه هستند؟ چگونه جواب پایه ای مربوط به یک مجموعه پایه را مشخص کنیم؟ حلقه، خواص ستونهای متناظر متغیرهای غیراساسی در جدول سیمپلکس، درخت فراگیر ریشه دار، نمایش پایه در گراف حمل‌ونقل، نقش متغیر تصنعی در مساله‌ی حمل‌ونقل، حل مسأله حمل و نقل: بدست آوردن يك جواب پايه‌اي قابل قبول (الف- روش گوشه شمال غربي ب- روش می‌نيمم سطري ج – روش می‌نيمم ستوني د- روش مي‌نيمم ماتريسي  هـ- روش تقريب وگل و – روش راسل) محاسبه براي هر يك از متغيرهاي غير اساسي (الف- روش پله سنگی (روش حلقه، چرخشی یا مستقیم) ب- روش توزیع اصلاح‌شده یا تعدیل شده(MODI) یا روش‌مضارب (روش متغيرهاي دوگان))، مشخص كردن بردار خارج شونده، یکه کردن و بدست آوردن جدول بعد، شرط لازم تباهیدگی در مساله حمل و نقل، جدول سیمپلکس مربوط به یک جدول حمل و نقل، تحليل حساسيت در مسأله حمل‌ونقل، تغییر در مقادیر عرضه‌ و تقاضا، تغییر در مقادیر ضرایب تابع هدف، تبدیل مساله حمل‌ونقل با محدودیتهای نامساوی به مساله حمل‌ونقل استاندارد، مساله تخصیص یا واگذاری و نکات آن، تبدیل حمل و نقل به تخصیص، ماتریس تقلیل یافته، بهبود ماتریس تقلیل یافته، حل مساله تخصیص و الگوریتم مجارستانی، جدول مقایسه پاسخ ۹ سوال در حمل و نقل و تخصیص

تحقیق در عملیات ۲

فصل ۱ – شبکه ها: تعاریف اولیه، مدلسازی شبکه، خواص ماتریس ضرایب، رتبه ماتریس، متغیر مصنوعی، ماتریس پایه و نکات آن، مثلثی بودن، صحیح بودن و کلا تک کالبدی بودن، نمایش بردار غیر پایه برحسب بردارهای پایه، روش سیمپلکس در مسائل جریان شبکه ای، دو روش بدست آوردن مقدار متغیرهای پایه، دو روش محاسبه بردار مضارب و در نهایت سه روش محاسبه هزینه تقلیل یافته، تست مینیمم نسبت و شرایط بهینه نامتناهی، یکه کردن، مساله حداکثر جریان، مساله کوتاه ترین مسیر، مساله درخت پوشای مینیمال یا حداقل درخت در بر گیرنده

فصل۲– برنامه ریزی عددصحیح:

۸ نکته مهم مدلسازی مسائل عدد صحیح، برش کسری گوموی در مسائل عددصحیح محض و مختلط، روش شاخه و حد یا کران (انشعاب و تحدید)، برنامه ریزی صفر و یک و الگوریتم بالاس

فصل۳ – برنامه ریزی غیرخطی:

برنامه ریزی غیرخطی و حل ترسیمی، مقایسه ای بینمقادیر بهینه در حالت غیرخطی و خطی، مفاهیم اساسی شامل گرادیان، مشتق جهتی، رابطه مشتق جهتی و گرادیان، مقدار ویژه و بردار ویژه، ماتریسهای (نیم) معین مثبت، (نیم) معین منفی و نامعین، ماتریس هسیان، نقطه ایستا و اکسترممهای نسبی، اکسترممهای مطلق، توابع محدب و مقعر، رایط کافی نقاط اکسترمم نسبی، شرط لازم و کافی نقاط اکسترمم، روشهای جستجو شامل: روش جستجوی گرادیان (تیزترین شیب)، روش جستجوی یک بعدی، روش جستجوی فیبوناچی، جستجوی نسبت طلایی، روش تقریبی نیوتن رافسونبرنامه ریزی محدب، شرایط کاهن تاکر، روش لاگرانژ، برنامه ریزی کودراتیک،(درجه دوم)، برنامه ریزی جذاشنی (تفکیک پذیر)، برنامه ریزی غیرخطی با محدودیتهای خطی (الگوریتم فرانک ولف)، برنامه ریزی غیرخطی و الگوریتم SUMT، برنامه ریزی کسری، برنامه ریزی احتمالی، برنامه ریزی هندسی، روشهای بدست آوردن ریشه

فصل۴ – برنامه ریزی پویا:

مسائل برنامه ریزی پویای قطعی و احتمالی، حل مسائل برنامه ریزی خطی و غیرخطی به کمک برنامه ریزی پویا و حل مسائل عدم اطمینان

فصل۵ – نظریه بازیها:

نقطه تعادل و ماتریس بازیها، مسائل دو نفره با مجموع صفر، ارزش بازی و بازیهای منصفانه، استاتژی محض و مختلط، حالات خاص بازیهای دو نفره با مجموع صفر، برنامه ریزی خطی معادل

فصل۶ – برنامه ریزی آرمانی:

مسائل چندهدفه و انواع روشهای تبدیل، برنامه ریزی آرمانی، انحراف از آرمانها و انحراف مطلوب و نامطلوب، حل ترسیمی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا